โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • 1
   มาตราการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่า
   มาตราการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่าของโรงเรียนสุขฤทัย สามารถดาวโหลดได้หรืออ่านได้ที่ : Click
 • จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  • "อวัยวะภายในร่างกายของหนู"
   ลูกๆชั้นอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของตนเอง โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะเข้าด้วยกัน
  • วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day”
   วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day”
   เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้
   วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่
   สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก
   สัญลักษณ์ประจำวันงดสูบบุหรี่โลก คือ ดอกลั่นทม เนื่องจากมีความหมายดี คำว่า “ลั่น” หมายถึง การละทิ้ง การเลิก ส่วนคำว่า “ทม” หมายถึง ความระทม เมื่อรวมกันแล้วมีความว่า การละทิ้งความทุกข์ เตรียมพบกับความสุขแทน
   โรงเรียนสุขฤทัยตระหนักถึงโทษของบุหรี่ จึงได้บูรณาการวิชาต่างๆในการให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่
  • พิธีมอบเกียรติบัตร "The Magic Water"Summer Class
   พิธีมอบเกียรติบัตร "The Magic Water"Summer Class
  • กิจกรรมวันสงกรานต์ Songkran Festival
   "สุขฤทัย สืบสาน ตำนานสงกรานต์" ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมซัมเมอร์คอร์ส "The Magic Water"Summer Class ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
   กิจกรรมซัมเมอร์คอร์ส "The Magic Water"Summer Class
   ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
  • การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
   การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
   การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 Goodbye Junior ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   พิธีมอบอนุบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 Goodbye Junior ระดับชั้นปฐมวัย
   พิธีมอบอนุบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • "SRT Jeans Night Party " งาน "SRT Jeans Night Party"
   "SRT Jeans Night Party "
   งาน "SRT Jeans Night Party" ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 "ส่งด้วยรัก มัดด้วยใจ สุขฤทัย ใจผูกพัน" เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย
   กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย "Self esteem" และการใช้คำพูด
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญของการรักษาใจของลูกๆครอบครัวสุขฤทัยเอง และคนรอบข้างโดยที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจิตใจส่งผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ทำให้การจัดการตนเองเป็นสิ่งสำคัญ
   ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   โดยมี อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และครอบครัว เป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจาก " โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 " ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับลูกๆสุขฤทัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
  • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่"โรงเรียนสุขฤทัย"ได้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยสังคม ผ่านโครงการ "The Heart of Giving"ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand)
   มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่"โรงเรียนสุขฤทัย"ได้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยสังคม ผ่านโครงการ "The Heart of Giving"ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
  • โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นประถมศึกษา
   โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นประถมศึกษา
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคพลังสุขฤทัย นำโดยเด็กชายพรรษวุฒิ นกเทศ และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 4 พรรคพลังใจสุขฤทัย นำโดยเด็กชาย ธีรธัชช์ วิรภาสวร
  • งาน SRT Show case & Open House 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
   งานที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก และนำเสนอผลงานให้กับผู้ปกครองได้เห็นผลงาน
  • กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย
   กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย "Self esteem"
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญของการรักษาใจของลูกๆครอบครัวสุขฤทัยที่กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจิตใจส่งผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ทำให้การจัดการตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตนเองแข็งแรงพร้อมแก้ปัญหาที่จะเข้ามา
   ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   โดยมี อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และครอบครัว เป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่งพาร์ค
  • กิจกรรมต้นเดือน ต้นบุญ เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 . จัดขึ้นเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักการให้ เมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักให้ การทำบุญยังเสริมทักษะ EF (Executive Functions เป็นกระบวนการทางความคิด Mental process ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ) พัฒนาการด้านจิตใจ โดยการฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้
   กิจกรรมต้นเดือน ต้นบุญ เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565
   .
   จัดขึ้นเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักการให้ เมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักให้
   การทำบุญยังเสริมทักษะ EF (Executive Functions เป็นกระบวนการทางความคิด Mental process ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ) พัฒนาการด้านจิตใจ โดยการฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้
  • โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับอนุบาล 1-3
   โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับอนุบาล 1-3
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   ค่ายส่งเสริมพัมนาการทั้ง 4 ด้าน กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจาก "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร" ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับลูกๆสุขฤทัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่งพาร์ค
  • กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
   กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • การสังเกตการสอน (Observation Class)
   การสังเกตการสอน (Observation Class) จัดขึ้นเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนของคุณครู และนักเรียน ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนวิธีการสอนของผูู้สอน และพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนและครูขณะทำกิจกรรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาครูเพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานของโรงเรียนสุขฤทัยเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
  • Sport day Mali Games 8th 13th January 2023
   Sport day Mali Games 8th 13th January 2023 กิจกรรมกีฬาภายใน "มะลิเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 กิจกรรมกีฬาภายใน "มะลิเกมส์ ครั้งที่ 8" จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ลูกๆสมาชิกในสีรู้จักปรึกษาหารือร่วมกัน ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี รู้จักการเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบ และปฏิบัติ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักอดทนอดกลั้น และเสียสละ
  • วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่าน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
   วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่าน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • ธรรมชาติรอบตัวเรา "Nutural Around Us"
   ออกไปสำรวจโลกภายนอก เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ
   การเรียนรู้นอกห้องเรียน Outdoor Education ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากเรียนในห้องเรียน โดยการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง จากสถานที่จริงจะทำให้ลูกๆมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วยปรับอารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลาย และเห็นคุณค่าของธรรมชาติอีกด้วย
  • พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน“ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ”
   พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน“ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ”
  • อาชีพในฝันของหนู
   กิจกรรม "อาชีพในฝัน" จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียน และเป็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต โดยลูกๆจะได้เรียนจากเจ้าของอาชีพนั้นๆที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับลูกๆทุกคน
   ทั้งนี้โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณ
   พันโท พงศ์พหล วุฑฒกนก
   จ่าสิบเอก ศตนนทนันท์ ศรีเมืองสุข
   จ่าสิบโท ชัยณรงค์ บุญแจ้ง
   สิบเอก ประสิทธิ์ ศรีไชยวาน
   สิบเอก นพพร สุขเจริญพร
   ที่มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอาชีพในฝัน
   ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้
  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   "Classroom Meeting"
   เป็นการจัดกิจกรรมเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับฟังนโยบาย และมาตรการต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณะครู ได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
  • พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
   ‘วันวชิราวุธ’ ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
   “วันวชิราวุธ” ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือเดิมเรียกกันว่า ‘วันวชิราวุธานุสรณ์’ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่ 6 ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง และพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"
  • โครงการ Parents Style ประจำปีการศึกษา 2565
   โครงการ Parents Style ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง Be Proactive
   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง Be Proactive
  • วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และลูกๆสุขฤทัยทำความดี เป็นผู้มีจิตอาสาถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
  • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับ"วันภาษาไทยแห่งชาติ" โรงเรียนสุขฤทัย โดยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะต่างๆทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับ"วันภาษาไทยแห่งชาติ" โรงเรียนสุขฤทัย โดยฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะต่างๆทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  • กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน
   กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายปัจจัยที่ท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
  • 1 กรกฎาคม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"
   "ลูกเสือ" ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษา "เมืองมาฟิคิง" ของ พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) ที่มีการตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในสงครามบัวร์

   เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสทำประโยชน์อันยอดเยี่ยมให้แก่ชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กองเสือป่า" ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู
  • กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
   วันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ.2565 กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ "Exploring New Challenging Land" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์ น้องต้นหอม เด็กหญิงภูริชญา เชน น้องนิ้ม)
   และคุณครูผู้ดูแล (คุณครูณิชาวีร์ แสงสุวรรณ)
  • วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย ประถมศึกษา
   พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย
   พิธีไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู
  • วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย ระดับปฐมวัย
   พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย
   พิธีไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  • วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
   วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2565 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 Goodbye Junior ระดับชั้นปฐมวัย
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค เป็นประธานในพิธี
  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 Goodbye Junior ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค เป็นประธานในพิธี
  • วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นอนุบาล
   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นอนุบาล
  • วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อพัฒนาสุขฤทัย และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 1 พรรคเพื่อสุขฤทัย
  • วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2565 Sukrutai Exhibition 2022
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนดรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฎิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพได้
  • พิธีมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 7"
   พิธีมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมกีฬาภายใน"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 7" ระดับชั้นอนุบาล
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย และโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน

Information

ปิดหน้าต่าง