โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- Net ) ประจำปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน

 • จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  • รำเทิดพระเกียรติถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
   เนื่องด้วย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสุขฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร และการแสดงการจงรักภักดี ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี (ช่อง ๑๑) ที่ได้จัดกิจกรรมและให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
  • โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
   สำนักงานเขตบางเขน หน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกับหมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา และโรงเรียนสุขฤทัย จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยพัฒนาทำคามสะอาดลำรางข้างหมู่บ่านชวนชื่น
  • ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัย
   ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัยเด็กชายปัญกร จันทศร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และเด็กหญิงนภัสร์นันท์ น้อยพานิช ชั้นอนุบาล 3/1
  • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วันเลือกตั้งประธานระดับชั้นอนุบาล
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดได้แก่ เบอร์ 1 พรรคสุขฤทัยน่ารัก
  • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วันเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดได้แก่ เบอร์ 5 พรรคFor Thai
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ร.๑๐
   พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
   วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 SRT Parents Orientation (ช่วงบ่าย)
   SRT Parents Orientation (ช่วงบ่าย) ของนักเรียนชั้นอนุบาล2 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2562 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 SRT Parents Orientation (ช่วงเช้า)
   SRT Parents Orientation (ช่วงเช้า) ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล,ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2562 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • ลูกๆสุขฤทัยร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 2562
   ลูกๆสุขฤทัยร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. "ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง"
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียพัฒนวิทย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhuoli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562
  • Cowboy & Bohemian SRT party 2018
   งาน Cowboy & Bohemian SRT party 2018 ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
  • วันที่ 8 มีนาคม 2562 Goodbye Junior
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
  • กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   กิจกรรมมอบเกียรติบัตรส่งเสริมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบให้นักเรียนที่เป็นผู้ “ งามอย่างไทย หนึ่งในผู้นำ ”
  • วันที่ 1 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การถูกล่วงละเมิดทางเพศ "
   คุณนันทพร กาญจนธวัช " นักกฏหมาย ทนายความ วิทยากร นักจิตวิทยา กองทุนบทบาทสตรีบางเขน " เข้าเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การถูกล่วงละเมิดทางเพศ " เพื่อให้ความรู้กับลูกๆสุขฤทัยให้ทราบถึงภัยใกล้ตัว
  • งาน “Open House S.R.T FOCUS ON S.I.S และ งาน Leadership Day
   งาน “Open House S.R.T FOCUS ON S.I.S และ งาน Leadership Day วันแห่งผู้นำ” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในความคิดอย่างเสรี เป็นนักพูดที่ดี แก้ไขปัญหาต่างๆได้ และเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Approach)
  • กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
   วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  • โครงการทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยที่ได้คะแนนติด 1 ใน 10 โครงการทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และโรงเรียนสตรีวิทยา 2
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนโรงเรียนสุขฤทัยลงนามถวายพระพร
   ตัวแทนโรงเรียนสุขฤทัย ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม Chinese Day
   กิจกรรม Chinese Day จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • วันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 Scouts Camp
   Scouts Camp ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน
  • ไมโลปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
   ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลลต์ ตราไมโลแจกผลิตภัณฑ์ไมโลและให้ความรู้พื้นฐานการเล่นฟุตบอลแก่นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 18 มกราคม 2562 Day Camp และ Scouts Camp
   Day Camp และ Scouts Camp ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน
  • โรงพยาบาลนวมินทร์เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
   โรงพยาบาลนวมินทร์เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ตามโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน(อนามัยโรงเรียน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
  • วันที่ 8 มกราคม 2562 มอบรางวัลการแข่งขันเขียนบันทึกDifferSheet
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยที่ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเข้าร่วมการแข่งขันเขียน บันทึก DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2
  • นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยรับโล่การแข่งขันเขียนบันทึกDifferSheet
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยที่ได้รับโล่จากการแข่งขันเขียน บันทึก DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
  • มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวงเมโลเดียน
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆโรงเรียนสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวงเมโลเดียนในระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันวงเมโลเดียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล TIMC The 10th Thailand Indoor Marching Competition 2018
  • ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยเนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 22 ธันวาคม
   ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยเนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 22 ธันวาคม
  • “เล่นดิน เล่นทราย” เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อของเด็กๆ
   การเล่นกับดินและทราย เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อ ให้แก่เด็กๆได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะ "กล้ามเนื้อมัดเล็ก" ของหนูๆวัยก่อนวัยเรียน หรือ วัยประถม เด็กวัย 4 - 5 ขวบ เมื่อได้สัมผัสเม็ดทราย หยิบก้อนหิน จับดิน จะช่วยเสริมความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก เพิ่มการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและระบบประสาทตา ส่งเสริมไปถึงด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กๆจึงจำเป็นต้องฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพราะเป็นกล้ามเนื้อส่วนสำคัญในการประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การถอดใส่กระดุม รูดซิป แปรงฟัน การผูกเชือกรองเท้า การวาดภาพและการเขียน หากเด็กๆมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี จะส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นยิ่งเล่น จะยิ่งทำให้เส้นใยประสาทสร้างเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน ก่อนพัฒนาสู่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในวัย 6 - 9 ขวบอีกด้วย อ้างอิง ที่มาของบทความ
  • The 10th Thailand Indoor Marching Competition 2018
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆโรงเรียนสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวงเมโลเดียนในระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันวงเมโลเดียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล TIMC The 10th Thailand Indoor Marching Competition 2018
  • ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
   โรงเรียนสุขฤทัยได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
  • วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานวันพ่อแห่งชาติ
   เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือ วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสุขฤทัยจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม SRT Bike Warmly Love 2018 ชวนพ่อปั่น (จักรยาน) เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2561
   วันที่ 1 ธันวาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2561 สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างทุกท่าน ประจำปี 2561 โดยมีนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
  • สนามสอบธรรมศึกษาปี ๒๕๖๑
   สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศให้โรงเรียนสุขฤทัยเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ หลักธรรม เจตคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพียบพร้อมด้วยศีลธรรม มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  • พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
   วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีตรงกับ “วันวชิราวุธ” โรงเรียนสุขฤทัยจัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 Classroom Meeting
   Classroom Meeting จัดโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเรียนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วย
  • ลูกๆสุขฤทัยรับเกียรติบัตรกิจกรรมSummer Course
   กิจกรรม Summer Course วันที่ 1- 19 ตุลาคม 2561 เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
  • กิจกรรม Summer Course วันที่ 1- 19 ตุลาคม 2561
   กิจกรรม Summer Course วันที่ 1- 19 ตุลาคม 2561 เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
  • ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
   โรงเรียนสุขฤทัย ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมทำโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซอยวัชรพล รามอินทรา
  • พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
   วันที่ 28 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการประชุมมอลโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรสากล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพ โดยโรงเรียนสุขฤทัย ผ่านระดับดีมาก
  • วันที่ 27 กันยายน 2561 กิจกรรมกีฬาภายใน"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 4"
   กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนสุขฤทัย หรือดอกมะลิเกมส์ครั้งที่ 4 " SRT World Cup 2018 Mali Game # 4 " สำหรับพิธีเปิดกีฬาสีในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเยาวภา บุรพลชัย และ ปิยะพงษ์ สองผิว นักกีฬาทีมชาติไทย เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
  • โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์
   สมาคมของแผ่นดินและสถานศึกษาในเครือไทเทค จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา (Bowling Charity) ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ NEW STAR BOWL ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
  • คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
   คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เข้าประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่เข้าประเมินเด็กชายกิตติ์เมธี ชนมณีชัยวัชร์ นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • คณะผู้บริหารทางการศึกษาจากประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสุขฤทัย
   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารทางการศึกษาเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าเยี่ยมชม โดยครั้งนี้มีลูกๆสุขฤทัยคอยต้อนรับและเป็นมัคคุเทศก์น้อยแนะนำโรงเรียนของเราด้วยทักษะภาษาจีน
  • พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติแสดงเปิดพิธีและขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
  • กิจกรรมMath Camp ประจำปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมMath Camp ประจำปีการศึกษา 2561เป็นการจัดเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำความรู้และทักษะการแก้ปัญหาไปใช้สถานการณ์จริง พร้อมทั้งเป็นการยกระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้นักเรียน เพื่อให้มีทักษะความคิด การแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  • โครงงานการเรียนรู้เรื่อง" อาหารญี่ปุ่น " ของระดับชั้นอนุบาล
   วันนี้น้องอนุบาล 3 ห้อง CEC ออกไปเรียนรู้การทำซูชิ ที่ร้าน Shushi hana ห้าแยกวัชรพล เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง และยังเป็นโอกาสที่ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกโรงเรียนอีกด้วย
  • ลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 ห้องMECทัศนศึกษา
   ลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 ห้องMECทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรอยวิถีเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
   กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนสุขฤทัย ณ ลานประชุมอาคารพุคยาภรณ์ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่ม พุทธธรรม
  • CEC Around The World Ep. Sufficient Way Thai Farmer
   โปรแกรม CEC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4 ทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)ที่รวบรวมเรื่องราว และองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า เพียงก้าวแรกที่ได้เห็น ทำให้หวนคิดถึงภาพอดีต ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ไอ้ทุยควายไทย และเครื่องมือในการดำรงชีวิตของผู้คนชาวไทย
  • โรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรในระดับ "ดีมาก"
   โรงเรียนสุขฤทัยได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ( world Class Standard School ) รอบที่ 2 ในระดับ "ดีมาก"
  • วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 61
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนหรือวันอาเซียน 8 สิงหาคม
   วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ
  • วันที่ 4 สิงหาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2561
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ตัวอย่างประจำปี 2561 โดยมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBERONE เป็นประธานในพิธี
  • กิจกรรม"เรียนรู้ เรื่องฟัน"โดย ทพ. จุรีณาฐ อุไรธนกุล
   กิจกรรม"เรียนรู้ เรื่องฟัน"โดย ทพ. จุรีณาฐ อุไรธนกุล โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมและช่องปากของลูกๆสุขฤทัยระดับชั้นอนุบาล 1-3
  • วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
   งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  • สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2561
   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 26 กรกฏาคม 2561 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
  • วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561
   งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561 พิธีดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ และทราบถึงประวัติของ ดร. สุข พุคยาภรณ์
  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โครงการ Road Safety
   โครงการ Road Safety กิจกรรม "การใช้ถนนอย่างปลอดภัย" ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ได้มาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ลูกสุขฤทัย
  • การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน (CEFR)
   10 รูปภาพ · Updated 7 วันที่แล้ว
   การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของลูกๆสุขฤทัย
  • วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก
   “พระสุนทรโวหาร” นามเดิม “ภู่” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “สุนทรภู่” เป็นกวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า หรือตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เวลา 08.00 น. ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “สุนทรภู่” เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเราศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และพระอภัยมณี เป็นต้น โดยเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง
  • วันที่ 12 มิถุนายน 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรวันสิ่งแวดล้อมโลก
   พี่ธีมอบเกียรติบัตรการแต่งคำขวัญเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment Day) 2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  • ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัย
   ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัย เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สุริยะศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ เด็กหญิงสติมา ปัญญาเกิด นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
  • วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์ สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำคณะนักศึกษาจีนจาก วิทยาลัยครู Tong Ren จำนวน 37 คนเข้า เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนให้น้องๆโรงเรียนสุขฤทัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาจีนให้กับน้องๆ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันวิสาขบูชา
   วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2561โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ฝ่ายอนุบาล 欢迎新同学
   โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ฝ่ายอนุบาล โครงการที่ทำให้พี่น้องได้รู้จักและใกล้ชิดกันมากขึ้นพร้อมกับความสนุกสนาน
  • วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
   โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2561 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 23 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 นักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน
   วันที่ 23 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยเรียนปรับพื้นฐานชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • พิธีมอบรางวัลโครงการทดสอบความรู้ระดับประถมศึกษา
   เด็กหญิงชาลิตา พงษ์สุขศิริ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ และเด็กชายจิรพัชร์ ทานนุสรณ์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กชายชนวีร์ ศรีพรประเสริฐ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศจากการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียพัฒนวิทย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียพัฒนวิทย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561
  • วันที่ 11 มีนาคม 2561 งานSchool Uniform Party SRT 2017
   งาน School Uniform Party SRT 2017 ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
  • วันที่ 11 มีนาคม 2561 Goodbye Junior
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
  • วันที่ 2 มีนาคม 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปรการศึกษา 2560
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปรการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมที่จะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงต่อไปและเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียน
  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมสุขฤทัยวันแห่งผู้นำ
   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมสุขฤทัยวันแห่งผู้นำ Leadership Day & Brain Based Learning ( สุข-เรียนรู้ ) ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยตรง การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ( Project Approach )
  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม Chinese Day
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม Chinese Day จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตังจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ เป็นพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กลุ่มโรงเรียนสุขฤทัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 27 มกราคม 2560 กิจกรรม Chinese and English Camp
   กิจกรรม Chinese and English Camp ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้อง CEC ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาจีน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และได้แสดงออกถึงศักยภาพในการใช้ภาษาโดยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
  • วันที่ 14-15 มกราคม 2561 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนสุขฤทัย ณ สวนสยาม
   วันที่ 14-15 มกราคม 2561 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนสุขฤทัย ณ สวนสยาม
  • วันที่ 12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันเด็ก และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความสนุกสนานกับเด็กๆ โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญประจำวันเด็กไว้ว่า " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "
  • วันที่ 26 ธันวาคม 2560 SPT Games Together we can ครั้งที่ 1
   โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานSPT Games Together we can ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างครู บุคลากร ใน3หน่วยงานประกอบด้วยบุคลากรจากโรงเรียนสุขฤทัย พัฒนวิทย์และสำนักงานกลางไทย-เทค ได้รับเกียรติจากท่านพรรณี ตันตระกูล เป็นประธานในกิจกรรม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
  • กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัย
   กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัย
  • งานประกวดหนูน้อยคริสต์มาส ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์
   วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ลูกๆสุขฤทัยร่วมแสดงในกิจกรรมงานประกวดหนูน้อยคริสต์มาส ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์
  • ละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน
   ลูกๆสุขฤทัยร่วมแสดงละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน จัดแสดงขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) และเพื่อระดมเงินทุนสร้างอาคารพักผู้ปฎิบัติธรรม ขอขอบคุณคุณแม่โก้ ฐิติรัตน์ แก้วเขียว คุณพ่อมาเซน พลัฏฐ์
   ตันติชัยทัศ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัยที่ดูแลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี
  • วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
   เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือ วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสุขฤทัยจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้
  • โรงเรียนสุขฤทัยจัดสนามสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSKและYCT
   โรงเรียนสุขฤทัยจัดสนามสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSKและYCT
  • วันที่ 2 ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560
   วันที่ 2 ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
  • ขอขอบคุณ พี่อุ้ย สุธิตา เกตานนท์ มาเป็นโค้ชแอ็คติ้ง ให้ลูกๆสุขฤทัย
   ขอขอบคุณ พี่อุ้ย สุธิตา เกตานนท์ มาเป็นโค้ชแอ็คติ้ง ให้ลูกๆสุขฤทัยเพื่อการซ้อม
   ละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 5 ธันวา 60 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน จัดทำขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) และเพื่อระดมเงินทุนสร้างอาคารพักผู้ปฎิบัติธรรม
  • กิจกรรม Math Camp
   กิจกรรม Math Camp วันนี้ได้เชิญคุณครูจินตคณิตมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จินตนาการในการคิดเลขและการใช้ลูกคิดให้กับลูกๆสุขฤทัย เด็กๆได้รับความรู้จากกิจกรรมพร้อมกับได้เล่นเกมส์คิดเลขเร็ว
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2560
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้าตรวจโรงเรียนสุขฤทัยเพื่อให้เงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบที่ถูกต้อง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุขฤทัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุขฤทัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำเจลล้างมือฆ่าเชื่อโรคด้วยตัวเอง
   ปัจจุบัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อโรคได้เลย เราต้องเดินทางไปมาในสังคมส่วนรวมเป็นประจำ ทำให้โอกาสติดเชื้อโรคหรือล้มป่วยจึงมีมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นจึงมีมาตรการป้องกันเชื้อโรคหลายๆด้านหนึ่งในนั้นคือเจลล้างมือ เจลล้างมือมีประโยชน์อย่างมากเป็นวิธีง่ายที่สุดในการจัดการจากเชื้อโรค
  • โครงการ Robotics Education โดยโรงเรียนสุขฤทัย ร่วมกับ True click life
   โครงการ Robotics Education โดยโรงเรียนสุขฤทัย ร่วมกับ True click life เปิดห้องเรียนพิเศษขึ้น โดยนักเรียนจะได้เรียนสนุกไปกับครูผู้เชี่ยวขาญ เสริมสร้างจินตนาการด้วย Robotics Genius Program กระบวนการคิด การบูรณาการ การแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลดเวลาเรียน - เพิ่มความรู้ จุดประกายสร้างนักประดิษฐ์
  • Classroom Meeting ประจำปีการศึกษา 2560
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยโรงเรียนสุขฤทัยจัดกิจกรรม Classroom Meeting ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนสุขฤทัย
   ณ ลานประชุมอาคารพุคยาภรณ์
   วัน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   โดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่ม พุทธธรรม
   พระอาจารย์ณภสิช ยสินธโร
   พระอาจารย์อุกกฤษ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร
   พระอาจารย์วันดี จนฺทปญฺโญ
   ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากเพจใต้ร่มพุทธธรรม
  • พิธีเปิดโรงการสอบธรรมศึกษา
   พิธีเปิดโรงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสุขฤทัย
  • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ Tong ren มณฑล GuiZhou ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับลูกๆโรงเรียนสุขฤทัย
   อาจารย์ สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ Tong ren มณฑล GuiZhou ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับลูกๆโรงเรียนสุขฤทัย
  • โรงเรียนสุขฤทัยร่วมแสดงในงานใต้เงาจันทร์วันลอยกระทง
   ศูนย์การค้า The Jas สาขา รามอินทรา ให้เกียรติโรงเรียนสุขฤทัยร่วมแสดงในงานใต้เงาจันทร์วันลอยกระทง
  • วันลอยกระทง นศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
   วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันลอยกระทง ทางโรงเรียนสุขฤทัยร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่สืบต่อไป
  • เปิดเทอมวันแรก ลูกๆสุขฤทัย
   เปิดเทอมวันแรก ลูกๆสุขฤทัย
  • " ดอกดาวเรืองแทนดวงใจ "
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานเขตบางเขน - สำนักงานเขตลาดพร้าว วัดลาดปลาเค้า กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค โรงเรียนสุขฤทัย มูลนิธิ ดร. สุขพุคยาภรณ์ สมาคมโมโลเดียน และคณะกรรมการจัดงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดงาน " ดอกดาวเรืองแทนดวงใจ " ถวายอาลัยแด่พ่อของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ถนนลาดปลาเค้าและศูนย์การค้า The Jas รามอินทรา โดยมีท่านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ เป็นประธานในพิธี โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติให้นำนักเรียนร่วมแสดงกลองไทโกะในกิจกรรมดังกล่าว
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
  • กิจกรรม English Camp
   กิจกรรม English Camp เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
  • กิจกรรม English Camp
   กิจกรรม English Camp เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
  • คิเรอิโฟมล้างมือจัดกิจกรรมสอนล้างมือที่ถูกวิธีให้นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย
   คิเรอิโฟมล้างมือจัดกิจกรรมสอนล้างมือที่ถูกวิธีให้นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย
  • โครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com
   ยินดีกับลูกสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com
  • มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
   มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติแสดงเปิดพิธีและขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
  • ดอกมะลิเกมส์ครั้งที่ 3 " Spirit Of Flowers "
   กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนสุขฤทัย หรือดอกมะลิเกมส์ครั้งที่ 3 " Spirit Of Flowers " สำหรับพิธีเปิดกีฬาสีในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ ณัฏฐา นาชาญ นักกีฬาพุ่มแหลนหญิงทีมชาติไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
  • ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2017
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนบันทึก
   DifferSheet Writer Contest 2017
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ( ห้อง CEC ) รวมทั้งผู้ปกครองครอบครัว CEC ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ( ห้อง CEC ) รวมทั้งผู้ปกครองครอบครัว CEC ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม เด็กๆและผู้ปกครองได้รับสาระความรู้และความสนุกสนานมากมายจากกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่
  • การแข่งขันในงานวันวิชาการ สาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ขอชื่นชมลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานวันวิชาการ สาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและขอแสดงความยินดีกับ น้องต้นปาล์ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ น้องเฟิร์ม,น้องกานต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันใช้โปรแกรมการยำเสนอหัวข้อ "ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาการศึกษาของชาติ"
  • กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย
   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย โรงเรียนสุขฤทัยร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 (ห้อง Me-c ) เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 (ห้อง Me-c ) เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง
  • โครงการซ้อมหนีไฟร่วม
   โครงการซ้อมหนีไฟร่วมกับกิจกรรมเชิญวิทยากร ได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงเขตบางเขนมาอบรมเรื่องการดับเพลิงและการหนีไฟ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดทำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศฯ (สมท.กอ.รมน.) ซึ่งเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • กิจกรรม Sci Show
   กิจกรรม Sci Show จะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ
  • การแข่งขันระบายสีแบบรูปทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธิญาดา ลดาวิจิตรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันระบายสีแบบรูปทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดแข่งขันโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓
   การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓
   ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ (รอบคัดเลือก ส. 5 ส.ค.2560) #โรงเรียนสุขฤทัย