โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • โครงการ " The Heart of Giving "โครงการหัวใจแห่งการให้
   โครงการ " The Heart of Giving "โครงการหัวใจแห่งการให้
   ลูกๆสุขฤทัยได้เรียนรู้การอดออม แบ่งปัน และเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
   มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากไร้ ด้วยการอุปการะเด็ก กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย " World Vision Foundation of Thailand "
  • "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยพัฒนา ใฝ่หาสันติ"
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากพิธีมอบเกียรติบัตรเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 12 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • WELCOME DAY for K.3 families 2023
   WELCOME DAY for K.3 families 2023
   Welcome to all parents of children in Kindergarten 3 to the educational guidance activity in Grade 1 at Sukrutai School.
   Visit the teaching process Grade 1 level and attended on "Curriculum Structure and guidelines for organizing school teaching and learning" by Dr. Sumana Sua-ek, President of Thai-Tech group.
   .
   ยินดีต้อนรับผู้ปกครองลูกๆชั้นอนุบาล 3 ทุกท่าน สู่กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขฤทัย เยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้างหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน" โดย ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค
  • การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry-Based Learning
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม ลองสำรวจปัญหาต่าง ๆ ในโลก มองหาสิ่งรอบตัวที่ผู้เรียนสนใจ ต้องการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา และศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
   การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทในการริเริ่มหาประเด็นที่รู้สึกสนใจหรือมีข้อสงสัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษารูปแบบเดิมที่ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดประเด็น รวบรวมข้อมูล สรุป และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว
  • ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ และนำกลับมาต่อยอดการเรียนรู้
   การจัดกิจกรรมทัศนศึกษายังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และสามารถบูรณาการทักษะต่าง ๆเข้าไปได้ หลังจากออกไปท่องโลกกว้างกันแล้ว ลูกๆยังความรู้จากการออกไปหาประสบการณ์ใหม่กลับเข้ามาบูรณาการในห้องเรียนได้อีกด้วย เช่น การนำสิ่งที่พบเห็นมาถ่ายทอดด้วยการวาดระบายสีในชั้นปฐมวัย
   กิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของลูกๆ ปฐมวัยได้ครบทุกด้านรวมไปถึงเป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ระเบียบวินัย ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1-3
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1-3
  • ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คลีนิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับลูกๆสุขฤทัย
   ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คลีนิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับลูกๆสุขฤทัย
   ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คลีนิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับลูกๆสุขฤทัย
  • "การทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน"
   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566
   "การทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน" (中小学生汉语考试) หรือ "Youth Chinese Test" (YCT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุขฤทัย ซึ่งเป็นการสอบ YCT (ระดับ 2-3) และการสอบ HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语 水平 考试) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 HSK ระดับ1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และนักเรียนผู้สอบสามารถเข้าใจและพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศฯรับรองจากสำนักงาน HSK ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
   ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกริก และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทยเทค ดร.สุมนา เสือเอก
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัย นางสาวศศินวภา การะหงษ์ คณะผู้บริหารและคุณครูสอนภาษาจีนโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ Safari World ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ Safari World ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • ยินดีต้อนรับคณะครูจาก Associe International Kindergarten Bangkok
   ยินดีต้อนรับคณะครูจาก Associe International Kindergarten Bangkok
   Welcome to Sukrutai School
   ยินดีต้อนรับคณะครูจาก Associe International Kindergarten Bangkok เข้าศึกษาดูการจัดการเรียนการสอน เปิดมุมมอง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  • โรงเรียนสุขฤทัยเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของลูกๆสุขฤทัยทุกคนจึงได้จัดหน่วยแพทย์จากบางเขนการแพทย์ คลีนิกเวชกรรม เข้าตรวจสุขภาพ และวัดระดับพัฒนาการของลูกๆระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อดูแลเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆทุกคน
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของลูกๆสุขฤทัยทุกคนจึงได้จัดหน่วยแพทย์จากบางเขนการแพทย์ คลีนิกเวชกรรม เข้าตรวจสุขภาพ และวัดระดับพัฒนาการของลูกๆระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อดูแลเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆทุกคน
  • ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน
   ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน
   ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน จากพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
   กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
   ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
   ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกลูกๆรักการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ลูกๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
   กิจกรรมส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกลูกๆรักการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ลูกๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
  • “พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์”
   ประวัติ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ย้อนหลังไปเมื่อราว 100 ปีเศษ ดร.สุข พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายพุก และนางหรั่ง พุคยาภรณ์ ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราว ๆ 107 ปี เมื่อเยาว์วัยท่านศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษม จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขากลับไปช่วยบิดามารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำค้าขายด้วยตนเอง เริ่มจากการพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำ ซื้อขายข้าวเปลือก ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งซื้อโรงสีข้าว เมื่อปี พ.ศ. 2491 ขณะที่อายุได้เพียง 30 ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง ในปี พ.ศ.2510 ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก 1 แห่ง โดยได้รับ พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรี นครินทรา บรมราชชนนี พระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่น ดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับ และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ แห่งท้องทุ่งบางเขนซึ่งไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิต ด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”
  • ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นประถมศึกษา
   ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้ลูกๆได้รู้จัก กระตุ้นให้ลูกๆเห็นความสำคัญของภาษาไทย ให้ลูกๆเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย และให้ลูกๆได้ร่วมระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยให้ลูกๆได้ร่วมแข่งขัน โดยมีคุณกมลชนก พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต และนางสาวศศินวถา การะหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัยร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย
  • ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นอนุบาล
   ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้ลูกๆได้รู้จัก กระตุ้นให้ลูกๆเห็นความสำคัญของภาษาไทย ให้ลูกๆเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย และให้ลูกๆได้ร่วมระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยให้ลุกๆได้ร่วมแข่งขัน โดยมีท่านประธานสุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และนางสาวศศินวถา การะหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัยร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย
  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Meeting Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 2,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)
   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Meeting Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 2,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยโรงเรียนสุขฤทัยจัดเพื่อแจ้ง นโยบายปีการศึกษา 2566 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
  • วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 กิจกรรมต้นบุญต้นเดือน
   การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจาหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทานุบารุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุ
  • พิธีถวายเครื่องสักการะ และวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
   วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
   พิธีถวายเครื่องสักการะ และวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
   ทรงพระเจริญ
   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
   ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัย
  • "อวัยวะภายในร่างกายของหนู"
   ลูกๆชั้นอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของตนเอง โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะเข้าด้วยกัน
  • วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day”
   วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day”
   เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้
   วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่
   สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก
   สัญลักษณ์ประจำวันงดสูบบุหรี่โลก คือ ดอกลั่นทม เนื่องจากมีความหมายดี คำว่า “ลั่น” หมายถึง การละทิ้ง การเลิก ส่วนคำว่า “ทม” หมายถึง ความระทม เมื่อรวมกันแล้วมีความว่า การละทิ้งความทุกข์ เตรียมพบกับความสุขแทน
   โรงเรียนสุขฤทัยตระหนักถึงโทษของบุหรี่ จึงได้บูรณาการวิชาต่างๆในการให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่
  • พิธีมอบเกียรติบัตร "The Magic Water"Summer Class
   พิธีมอบเกียรติบัตร "The Magic Water"Summer Class
  • กิจกรรมวันสงกรานต์ Songkran Festival
   "สุขฤทัย สืบสาน ตำนานสงกรานต์" ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมซัมเมอร์คอร์ส "The Magic Water"Summer Class ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
   กิจกรรมซัมเมอร์คอร์ส "The Magic Water"Summer Class
   ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
  • การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
   การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
   การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 Goodbye Junior ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   พิธีมอบอนุบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 Goodbye Junior ระดับชั้นปฐมวัย
   พิธีมอบอนุบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • "SRT Jeans Night Party " งาน "SRT Jeans Night Party"
   "SRT Jeans Night Party "
   งาน "SRT Jeans Night Party" ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 "ส่งด้วยรัก มัดด้วยใจ สุขฤทัย ใจผูกพัน" เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย
   กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย "Self esteem" และการใช้คำพูด
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญของการรักษาใจของลูกๆครอบครัวสุขฤทัยเอง และคนรอบข้างโดยที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจิตใจส่งผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ทำให้การจัดการตนเองเป็นสิ่งสำคัญ
   ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   โดยมี อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และครอบครัว เป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจาก " โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 " ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับลูกๆสุขฤทัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
  • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่"โรงเรียนสุขฤทัย"ได้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยสังคม ผ่านโครงการ "The Heart of Giving"ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand)
   มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่"โรงเรียนสุขฤทัย"ได้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยสังคม ผ่านโครงการ "The Heart of Giving"ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
  • โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นประถมศึกษา
   โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นประถมศึกษา
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคพลังสุขฤทัย นำโดยเด็กชายพรรษวุฒิ นกเทศ และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 4 พรรคพลังใจสุขฤทัย นำโดยเด็กชาย ธีรธัชช์ วิรภาสวร
  • งาน SRT Show case & Open House 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
   งานที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก และนำเสนอผลงานให้กับผู้ปกครองได้เห็นผลงาน
  • กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย
   กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย "Self esteem"
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญของการรักษาใจของลูกๆครอบครัวสุขฤทัยที่กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจิตใจส่งผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ทำให้การจัดการตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตนเองแข็งแรงพร้อมแก้ปัญหาที่จะเข้ามา
   ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   โดยมี อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และครอบครัว เป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่งพาร์ค
  • กิจกรรมต้นเดือน ต้นบุญ เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 . จัดขึ้นเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักการให้ เมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักให้ การทำบุญยังเสริมทักษะ EF (Executive Functions เป็นกระบวนการทางความคิด Mental process ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ) พัฒนาการด้านจิตใจ โดยการฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้
   กิจกรรมต้นเดือน ต้นบุญ เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565
   .
   จัดขึ้นเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักการให้ เมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักให้
   การทำบุญยังเสริมทักษะ EF (Executive Functions เป็นกระบวนการทางความคิด Mental process ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ) พัฒนาการด้านจิตใจ โดยการฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้
  • โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับอนุบาล 1-3
   โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับอนุบาล 1-3
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   ค่ายส่งเสริมพัมนาการทั้ง 4 ด้าน กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจาก "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร" ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับลูกๆสุขฤทัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่งพาร์ค
  • กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
   กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • การสังเกตการสอน (Observation Class)
   การสังเกตการสอน (Observation Class) จัดขึ้นเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนของคุณครู และนักเรียน ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนวิธีการสอนของผูู้สอน และพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนและครูขณะทำกิจกรรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาครูเพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานของโรงเรียนสุขฤทัยเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
  • Sport day Mali Games 8th 13th January 2023
   Sport day Mali Games 8th 13th January 2023 กิจกรรมกีฬาภายใน "มะลิเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 กิจกรรมกีฬาภายใน "มะลิเกมส์ ครั้งที่ 8" จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ลูกๆสมาชิกในสีรู้จักปรึกษาหารือร่วมกัน ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี รู้จักการเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบ และปฏิบัติ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักอดทนอดกลั้น และเสียสละ
  • วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่าน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
   วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่าน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • ธรรมชาติรอบตัวเรา "Nutural Around Us"
   ออกไปสำรวจโลกภายนอก เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ
   การเรียนรู้นอกห้องเรียน Outdoor Education ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากเรียนในห้องเรียน โดยการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง จากสถานที่จริงจะทำให้ลูกๆมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วยปรับอารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลาย และเห็นคุณค่าของธรรมชาติอีกด้วย

Information

ปิดหน้าต่าง