โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ประวัติของโรงเรียน

 • โรงเรียนสุขฤทัย เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2532 ณ. เลขที่ 33/1 ถนนรามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประเภทวิชาที่สอน วิชาสามัญ โดยให้รับนักเรียนได้ ไม่เกิน 193 คน จำนวน 6 ห้องเรียน ท่านผู้ก่อตั้ง คือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้สืบทอดเจนตนารมณ์ และมีนายชาติชาย พุคยาภรณ์เป็นผู้รับใบอนุญาตทั้งสามท่าน ได้มีเจตนาแน่วแน่ที่จะ1.มีส่วนร่วมในการสร้างสถานบันการศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง 2.มีส่วนสร้างทรัพยากรบุคคลให้ไปทำหน้าที่ร่วมพัฒนาบ้านเมืองตอบแทนแก่สังคมและส่วนรวม ต่อมา ในปี 2545 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย” เป็น “โรงเรียนสุขฤทัย” ในปี 2546 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน จากเดิม3-6ปี เป็นรับนักเรียนอายุ 3-12ปี ขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป และใช้อักษรย่อโรงเรียน “ ร.ส.ท.”

 • ปรัชญาการศึกษา

 • เรียนรู้อย่างมีวินัย ใส่ใจพัฒนาการ

 • นโยบายหลักการของการดูแลนักเรียนมี 5 ประการ

  1. Safe
  2. Health
  3. Care
  4. Clean
  5. Fun
 • การพัฒนาผู้เรียนยึด 3 หลัก 1 จุดเน้น

  1. Sam
  2. Met
  3. Car
  4. Chinese
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

 • โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านต่างประเทศ นักเรียนและบุคลากร ได้รับการพัฒนา ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นผู้มีคุณธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ

 • พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ
  4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถความสนใจของผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี
  5. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากล
  6. ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
  7. ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  8. ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญความรู้วิชาการและนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  9. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  10. โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
 • เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนมีความสามารถและมีชื่อเสียง ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี
  5. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหาได้
  6. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู
  7. ครูบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
  8. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญควารู้วิชาการและมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  9. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  10. โรงเรียนมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการศึกษา
  11. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Information

ปิดหน้าต่าง