โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ประวัติของโรงเรียน

 • โรงเรียนสุขฤทัย เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2532 ณ. เลขที่ 33/1 ถนนรามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประเภทวิชาที่สอน วิชาสามัญ โดยให้รับนักเรียนได้ ไม่เกิน 193 คน จำนวน 6 ห้องเรียน ท่านผู้ก่อตั้ง คือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้สืบทอดเจนตนารมณ์ และมีนายชาติชาย พุคยาภรณ์เป็นผู้รับใบอนุญาตทั้งสามท่าน ได้มีเจตนาแน่วแน่ที่จะ1.มีส่วนร่วมในการสร้างสถานบันการศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง 2.มีส่วนสร้างทรัพยากรบุคคลให้ไปทำหน้าที่ร่วมพัฒนาบ้านเมืองตอบแทนแก่สังคมและส่วนรวม ต่อมา ในปี 2545 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย” เป็น “โรงเรียนสุขฤทัย” ในปี 2546 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน จากเดิม3-6ปี เป็นรับนักเรียนอายุ 3-12ปี ขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป และใช้อักษรย่อโรงเรียน “ ร.ส.ท.”

 • ปรัชญาการศึกษา

 • เรียนรู้อย่างมีวินัย ใส่ใจพัฒนาการ

 • นโยบายหลักการของการดูแลนักเรียนมี 5 ประการ

  1. Safe
  2. Health
  3. Care
  4. Clean
  5. Fun
 • การพัฒนาผู้เรียนยึด 3 หลัก 1 จุดเน้น

  1. Sam
  2. Met
  3. Car
  4. Chinese
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

 • “มุ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะภาษาสากล
  พร้อมก้าวทันโลกเทคโนโลยี”

 • พันธกิจ (Mission)

 • เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียน
  ด้านผู้เรียน
  1. จัดการกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
  นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านและมีความเป็นเลิศทางวิชาการใน
  ทุกกลุ่มสาระด้วย “สุข - เรียนรู้”
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ไทย
  จีน และเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยน
  แปลงของโลก ศึกษาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  ในด้านต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมี
  คุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีทักษะการจัดการด้าน
  ต่างๆ
  5. จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ศิลปะ

  1. Lorem ipsum dolor
  2. sed diam nonummy nibh
  3. dolore magna aliquam
  4. Ut wisi enim ad minim
  5. hendrerit in vulputate
  6. vel illum dolore eu feugiat
 • เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนมีความสามารถและมีชื่อเสียง ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี
  5. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหาได้
  6. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู
  7. ครูบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
  8. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญควารู้วิชาการและมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  9. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  10. โรงเรียนมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการศึกษา
  11. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Information

ปิดหน้าต่าง