โรงเรียนสุขฤทัย

ประวัติของโรงเรียน

 • โรงเรียนสุขฤทัย เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2532 ณ. เลขที่ 33/1 ถนนรามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประเภทวิชาที่สอน วิชาสามัญ โดยให้รับนักเรียนได้ ไม่เกิน 193 คน จำนวน 6 ห้องเรียน ท่านผู้ก่อตั้ง คือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้สืบทอดเจนตนารมณ์ และมีนายชาติชาย พุคยาภรณ์เป็นผู้รับใบอนุญาตทั้งสามท่าน ได้มีเจตนาแน่วแน่ที่จะ1.มีส่วนร่วมในการสร้างสถานบันการศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง 2.มีส่วนสร้างทรัพยากรบุคคลให้ไปทำหน้าที่ร่วมพัฒนาบ้านเมืองตอบแทนแก่สังคมและส่วนรวม ต่อมา ในปี 2545 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย” เป็น “โรงเรียนสุขฤทัย” ในปี 2546 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน จากเดิม3-6ปี เป็นรับนักเรียนอายุ 3-12ปี ขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป และใช้อักษรย่อโรงเรียน “ ร.ส.ท.”

 • ปรัชญาการศึกษา

 • เรียนรู้อย่างมีวินัย ใส่ใจพัฒนาการ

 • นโยบายหลักการของการดูแลนักเรียนมี 5 ประการ

  1. Safe
  2. Health
  3. Care
  4. Clean
  5. Fun
 • การพัฒนาผู้เรียนยึด 3 หลัก 1 จุดเน้น

  1. Sam
  2. Met
  3. Car
  4. Chinese
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

 • “มุ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะภาษาสากล
  พร้อมก้าวทันโลกเทคโนโลยี”

 • พันธกิจ (Mission)

 • เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียน
  ด้านผู้เรียน
  1. จัดการกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
  นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านและมีความเป็นเลิศทางวิชาการใน
  ทุกกลุ่มสาระด้วย “สุข - เรียนรู้”
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ไทย
  จีน และเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยน
  แปลงของโลก ศึกษาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  ในด้านต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมี
  คุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีทักษะการจัดการด้าน
  ต่างๆ
  5. จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ศิลปะ

 • เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนมีความสามารถและมีชื่อเสียง ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี
  5. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหาได้
  6. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู
  7. ครูบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
  8. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญควารู้วิชาการและมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  9. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  10. โรงเรียนมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการศึกษา
  11. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Information

ปิดหน้าต่าง